Algemene voorwaarden

WINI Büromöbel Georg Schmidt GmbH & Co. KG / WINI kantoordesign BV
Leverings- en betalingsvoorwaarden 2017 - 2018

 

Leverings- en betalingsvoorwaarden

 

1. Offertes          

De navolgende algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van  WINI Kantoordesign BV.  (hierna te noemen: leverancier) zijn van toepassing op alle verkopen,  leveringen en diensten, ook indien hier jegens de klant (hierna te noemen: koper) niet telkenmale naar wordt verwezen. (art.6:233 sub b BW)

Alle offertes van de leverancier zijn vrijblijvend. Voor de inhoud van de verkopen zijn slechts de schriftelijk vastgelegde afspraken bindend. Mondelinge of telefonische afspraken zijn niet bindend.

Handelsvoorwaarden zijn slechts dan van toepassing indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk door de fabrikant / leverancier zijn erkend. Schriftelijke, individuele offertes zijn - indien niet anders overeengekomen - voor de duur van twee maanden als bindend aanbod tot het sluiten van een overeenkomst te beschouwen. Daarna zijn zij vrijblijvend.

 

2. Orderbevestiging

Door zijn orderbevestiging erkent de koper de leverings- en betalingsvoorwaarden. Alle afspraken - ook veranderingen of aanvullingen - dienen schriftelijk te worden bevestigd door de fabrikant / leverancier en of koper.

Bij gebreke van een orderbevestiging geldt de rekening als orderbevestiging. Indien de fabrikant / leverancier na het verzenden van de orderbevestiging of rekening kennis krijgt van een wezenlijke verslechtering in de financiële situatie van de koper, dan kan de fabrikant / leverancier de levering ofwel van een voorafgaande betaling ofwel van een anderszins passende zekerheid afhankelijk maken, en of van de overeenkomst afzien. Dit geldt ook in het geval van informatie, die meer is dan een enkel vermoeden, met betrekking tot een dienovereenkomstig negatief handels - of betaalgedrag.

 

3. Betalingen

Op orders met een nettowaarde van meer dan € 5.000,- is de volgende betalingsregeling van toepassing: 30% aanbetaling bij bestelling, 60% betaling uiterlijk op de door WINI Kantoordesign aangegeven datum, vlak voor de geplande leverdag en 10% voor de verlopen factuurdatum. Bij overschrijding van meer dan 10 werkdagen betalingsachterstand volgt er zonder verdere aankondiging een incasso-opdracht. Afwijkende betalingsregelingen moeten schriftelijk worden overeengekomen.

Goederen blijven eigendom van WINI Kantoordesign tot volledige betaling heeft plaats gevonden van de gestelde factuur.

Ook indien er al een doorlevering heeft plaats gevonden aan derde.

 

4. Annulering, terugtreding, overname van goederen

Reeds gesloten overeenkomsten kunnen slechts uitdrukkelijk en met wederzijdse toestemming worden ontbonden.

Voorwaarden is dat deze nog niet in de productie zijn opgenomen, hiervoor moet vooraf overleg plaatsvinden tussen WINI Kantoordesign en de opdrachtgever.

Indien een overeenkomst wordt ontbonden op verzoek van de koper, behoudt de fabrikant / leverancier zich het recht  voor, de wegens transport- en montagekosten ontstane uitgaven in rekening te stellen en schadevergoeding te vorderen voor aangetoonde inspanningen. De hoogte van de schadevergoeding wordt begrensd tot 15% van de opdrachtwaarde van het factuurbedrag.

Voor de koper speciaal vervaardigde of geleverde goederen, is annulering of retourname uitgesloten.

 

5. Levering

De goederen worden inclusief de eventueel benodigde verpakking middels door de fabrikant / leverancier te kiezen transportbedrijven en voertuigen verstuurd. Bereikbaarheid voor vrachtwagens en lossing daarvan dienen te worden gewaarborgd en kan alleen plaatsvinden op verharde ondergrond. Na desbetreffende aankondiging behoudt de leverancier zich het recht voor, andere verzendingsvormen te kiezen, zoals bijvoorbeeld stukgoed- en wagonverzending franco stukgoedlocatie (post) dan wel adres van de ontvanger.

Zonder aparte afspraak en bevestiging worden geen leveringstermijnen gewaarborgd, evenmin als een bepaalde tijdsvolgorde van bezorging op de dag van levering.

Indien de fabrikant / leverancier de overeengekomen bezorgingstermijnen geheel of gedeeltelijk niet kan nakomen tengevolge van gebeurtenissen, die niet aan hem zijn te wijten, dan bevrijden deze gebeurtenissen hem tijdens hun voortduren van zijn prestatieverplichting. Dit geldt in het bijzonder bij overschrijding van leveringstermijnen door slechte weers- en wegomstandigheden (ijzel/sneeuw/hoogwater/files/straatafzettingen enz.), alsook niet aanwezige of gebrekkige bereikbaarheid van de plaats van lossing. Indien de koper een bijzondere verpakking, verzendingsvorm of een bezorging per bijzonder vervoer wenst, worden de daarmee verbonden meerkosten apart in rekening gebracht.

 

6. Verzend en /of transportkosten

De levering rechtstreeks aan de eindafnemer geschiedt vanaf een netto goederenwaarde van 4.500,00 Euro voor afzonderlijke leveringen vrachtvrij franco (tot achter de eerste afgesloten deur). Bij een netto goederenwaarde onder 4.500,00 Euro per levering berekenen wij 100,00 Euro transportkosten, indien deze levering niet bij het vaste dealeradres plaatsvindt.

Voor leveringen "franco gebruikslocatie" dient een aparte afspraak en afstemming met de verantwoordelijke behandelaar  plaats te vinden. Voor Connection loungemeubilair berekenen wij altijd 250,00 Euro transportkosten bij een netto goederenwaarde onder 5.000,00 Euro per levering ongeacht het afleveradres. Voor levering Connection dienen op locatie los middelen aanwezig te zijn in de vorm van een heftruck. Levering geschiedt met vrachtwagen zonder laadklep.

 

7. Transportrisico

Bij verzending door voertuigen of contractvervoerders van de fabrikant / leverancier gaat het risico van de levering met de overdracht van de goederen aan de koper over op de koper. Het transportrisico, d.w.z. het gevaar van verlies dan wel beschadiging van de goederen tijdens het vervoer, die noch aan de fabrikant / leverancier noch aan de ontvanger te wijten zijn, draagt de fabrikant / leverancier. Dit geldt echter alleen onder de voorwaarde dat de ontvanger onmiddellijk een verklaring van de ontvanger of klant ter beschikking stelt aan de fabrikant / leverancier, die is vastgelegd op de leverbon of de vrachtbrief, over de soort en omvang van de vastgestelde transportschade, indien mogelijk met nadere vermelding van het ontstaan hiervan en met bevestigende ondertekening door de vervoerder.

Bij zelfafhaling van de goederen door eigen voertuigen of contractvervoerders van de koper gaat het risico bij afgifte van de goederen in de bedrijfsruimte van de fabrikant / leverancier over op de koper.

 

8. Levertijd en leveringsbelemmering

De levertijd word vastgelegd aan de hand van de kalenderweken. De dag van levering in de bevestigde week blijft voorbehouden. Indien de fabrikant / leverancier aan de nakoming van zijn verplichting gehinderd wordt door onvoorziene buitengewone omstandigheden, die hij ondanks de naar de omstandigheden van het individuele geval redelijkerwijs in acht te nemen zorgvuldigheid niet kon vermijden - ongeacht of deze zich hebben voorgedaan in de fabriek van de fabrikant / leverancier of bij zijn toeleveranciers - in het bijzonder door overheidsmaatregelen, overmacht, oorlog, catastrofen, bedrijfsstoringen, stakingen, vertragingen in de toelevering van belangrijke grond- en hulpstoffen, wordt de levertijd dienovereenkomstig verlengd. De leverancier is van zijn leveringsverplichting ontheven, indien door de voornoemde gebeurtenissen de levering of dienstverlening onmogelijk is geworden. De koper blijft in zoverre het recht van annulering voorbehouden. Indien de voornoemde belemmeringen zich bij de koper voordoen, gelden dezelfde rechtsgevolgen ook voor zijn afnameverplichting.

Partijen zijn verplicht zich wederzijds onmiddellijk op de hoogte te stellen van voornoemde belemmeringen.

Samenwerkingsovereenkomsten en raamcontracten zijn steeds voor een periode van uiterlijk één jaar geldig. De afname dient uiterlijk binnen 30 dagen na afloop van de overeenkomst of contract te geschieden.

Voor overeenkomsten waarvoor geen vaste levertijd kan worden bevestigd (afroeporders) geldt, indien niet anders overeengekomen, een minimum afroeptermijn van 30 dagen. Nummer 3 van de leverings- en betalingsvoorwaarden geldt analoog. Indien leveringen, waaronder ook leveringen uit raamcontracten en afroeporders, niet volgens termijn worden afgenomen, is de fabrikant / leverancier gerechtigd de daardoor ontstane meerkosten (bijv. door opslag enz.) in rekening te brengen en schadevergoeding te vorderen, die gedetailleerd dient te worden aangetoond.

 

9. Garantie

Er wordt garantie verleend voor de duur van twee jaar vanaf overdracht, die alle gebreken omvat die hun oorzaak vinden in materiaal, verwerking en constructie. Er wordt geen garantie verleend voor een exacte overeenstemming met kleurpatronen en evenmin voor de absolute gelijkmatigheid van het gebruikte fineer bij verschillende meubelstukken met gefineerd oppervlak.

Verder wordt geen garantie verleend voor natuurlijke slijtage, alsook voor schade die ontstaat door onjuiste behandeling, zoals bij. plaatsing in natte nevenruimtes, opslag in vochtige kelders of op vochtige zolders, het ontbreken van bescherming tegen grote hitte of inwerking van licht, foutieve reiniging en bediening, moedwillige beschadiging, alsook door verandering van de meubels door derden. Er wordt geen garantie verleend bij speciale fabricaten, die worden vervaardigd volgens de gegevens of constructievoorschriften van de opdrachtgever, voor zover de gebreken berusten op deze constructievoorschriften.

De garantieverplichting treedt slechts dan in werking, wanneer het gebrek onmiddellijk nadat het is ontdekt, de leverancier of een voor hem handelend persoon schriftelijk wordt medegedeeld. Het vermeende gebrekkige product dient met onmiddellijke ingang niet meer te worden gebruikt. Garantieaanspraken zijn uitgesloten, indien de koper het product doorverkocht of verder verwerkt heeft, nadat hij het gebrek had ontdekt of had moeten ontdekken. Hetzelfde geldt, indien de koper zelf eigenmachtig herstelwerkzaamheden heeft uitgevoerd.

 

 

10. Reclamaties

Reclamaties van zichtbare gebreken dienen bij de fabrikant / leverancier schriftelijk, binnen een week na ontvangst van de levering door de koper, te worden medegedeeld. Voor de branche gebruikelijke, technologisch gerelateerde afwijkingen van de maten en vorm, evenals afwijkingen die niet te verhelpen zijn zoals bijv. in de aard van het hout liggende kleurafwijkingen, geven geen recht op reclamatie. Aan niet-wezenlijke gebreken kan de koper geen retentierecht ontlenen.                   

Bij gerechtvaardigde reclamaties heeft de fabrikant / leverancier het recht het product hetzij te repareren hetzij te vervangen.

Na succesvol herstel dan wel vervanging is door de vergoeding van de voor de koper ontstane noodzakelijke kosten het nadeel voor de koper gecompenseerd, zodat de koper afstand doet van verdere aanspraken.

De koper heeft slechts dan het recht op annulering of mindering, indien de fabrikant / leverancier het nalaat bij een opgetreden gebrek binnen een redelijke termijn over te gaan tot reparatie of vervanging of deze niet tot herstel van het gebrek leidt. Retourzendingen mogen slechts met toestemming van de fabrikant / leverancier plaatsvinden. Retourzendingen die de koper te verantwoorden heeft, zijn voor rekening van de koper. De fabrikant / leverancier accepteert geen verantwoordelijkheid voor alle werkzaamheden, zoals verankering van kastwanden, elektrische bedrading van kantoorwerkplekken enz., die door de gebruikers of installateurs onder eigen verantwoordelijkheid worden uitgevoerd. Het niet nakomen van de financiële verplichting kan geen gevolgen hebben voor de goederen waar geen onvolkomenheden aan zijn geconstateerd.

 

11. Opeisbaarheid rekening

Rekeningen zijn, voor zover geen andere betalingstermijn is overeengekomen 30 dagen na factuurdatum netto opeisbaar.
Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijnen treedt betalingsverzuim in. Door het sluiten van de koopovereenkomst met de fabrikant / leverancier erkent de koper, dat hij afziet van de noodzaak van een aanmaning. Indien de koper ondernemer is, wordt verzuimrente ter hoogte van 10% dan wel naar keuze 8% boven de rentevoet van de Europese Centrale Bank berekend. §353 en §288 BGB blijven onaangetast. Indien de betalingstermijnen meer dan 2 weken worden overschreden, worden alle uit de leveringen voortvloeiende vorderingen van de fabrikant / leverancier onmiddellijk opeisbaar, ook indien deels andere betalingsvoorwaarden zijn overeengekomen. Het recht een verdergaande verzuimschade geldend te maken blijft onaangetast. Ook indien de goederen reeds zijn geleverd aan derde.

 

12. Eigendomsvoorbehoud

De fabrikant / leverancier behoudt zich de eigendom aan de goederen voor tot volledige voldoening van alle vorderingen uit de zakelijke relatie met de koper zijn voldaan. De koper is gerechtigd, deze goederen in het kader van een correcte normale bedrijfsuitoefening te verkopen, mits hij zijn verplichtingen, die uit de zakelijke relatie met de fabrikant / leverancier voortvloeien, tijdig nakomt. Hij mag echter de voorbehoudsgoederen noch verpanden noch als zekerheid overdragen. In elk geval van verkoop blijft de fabrikant / leverancier eigenaar. Indien de koper zijn uit de zakelijke relatie voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, is de leverancier gerechtigd, na ontbinding te hebben verklaard, de geleverde goederen op te eisen.

Bestaande vorderingen en rechten uit de verkoop of eventueel door de koper geoorloofd verhuur van goederen, waarop eigendomsrechten van de fabrikant / leverancier rusten, draagt de koper tot zekerheid over aan de fabrikant / leverancier. De fabrikant / leverancier aanvaardt hiermee de overdracht, doch behoudt zich voor, de vordering terug over te dragen. Hij is gerechtigd, de overdracht te betekenen.

Een eventuele be- of verwerking van de voorbehoudsgoederen voert de koper altijd uit voor de leverancier. Indien de voorbehoudsgoederen met andere, niet de fabrikant / leverancier toebehorende zaken verwerkt of onlosmakelijk verbonden worden, verkrijgt de fabrikant / leverancier mede-eigendom aan het nieuwe product, proportioneel aan de factuurwaarde van de voorbehoudsgoederen in verhouding tot de andere verwerkte of verbonden zaken ten tijde van de verwerking of verbinding. Indien goederen van de leverancier met andere roerende zaken tot een eenheid worden verbonden en moet de andere zaak als hoofdzaak worden beschouwd, geldt als overeengekomen dat de besteller, indien de hoofdzaak hem toebehoort, de fabrikant / leverancier een evenredig mede-eigendom overdraagt. De koper bewaart het eigendom of het mede-eigendom voor de fabrikant / leverancier. Voor het door verwerking of verbinding ontstane product geldt voor het overige hetzelfde als voor de voorbehoudsgoederen.

De koper dient de leverancier onmiddellijk te informeren over executiemaatregelen van derden ten aanzien van de voorbehoudsgoederen of aan de leverancier overgedragen vorderingen of andere zekerheden, onder verstrekking van voor een interventie noodzakelijke gegevens; dit geldt ook voor belemmeringen van andere aard.

De leverancier verplicht zich, de hem volgens voornoemde bepalingen toekomende zekerheden op verzoek van de koper vrij te geven in de mate waarin de waarde van de zekerheden, die de koper de leverancier volgens deze overeenkomst ter beschikking heeft gesteld, de waarde van de af te zekeren vorderingen meer dan 20% overschrijdt.

 

13. Overige aanspraken, aansprakelijkheid

Andere, verdergaande aanspraken van de klant jegens de leverancier zijn uitgesloten. Dit geldt in het bijzonder voor aanspraken op schadevergoeding wegens schending van uit de schuldverbintenis voortvloeiende plichten en ongeoorloofde handeling. De leverancier is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan de geleverde goederen zelf zijn ontstaan. In het bijzonder is de leverancier niet aansprakelijk voor winstderving of andere vermogensschade van de koper.

Voornoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet in geval van opzet of grove nalatigheid van wettelijke vertegenwoordigers van de leverancier of leidinggevend personeel en evenmin in het geval van verwijtbare schending van wezenlijke contractuele verplichtingen. Bij verwijtbare schending van wezenlijke contractuele verplichtingen is de leverancier slechts aansprakelijk voor karakteristieke, redelijkerwijs voorzienbare schade - behalve in geval van opzet of grove nalatigheid van de wettelijk vertegenwoordiger of leidinggevend personeel.

De aansprakelijkheidsbeperking geldt verder niet in die gevallen, waarin volgens de Nederlandse wetgever bij gebreken van de geleverde goederen aansprakelijkheid is gegeven voor letsel of zaakschade aan privé gebruikte voorwerpen. Zij geldt tevens niet bij aantasting van leven, lichaam of gezondheid en bij het ontbreken van garantie, indien en voor zover de garantie juist beoogde de klant te beschermen tegen schade, die niet aan de geleverde goederen zelf is ontstaan.

De aansprakelijkheidsuitsluiting dan wel de aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van personeel, werknemers, medewerkers, wettelijk vertegenwoordigers en hulppersonen van de fabrikant / leverancier.

 

14. Monsters en tekeningen

Op afbeeldingen, tekeningen, schetsen, overige stukken en monsters behoudt de fabrikant / leverancier zich het eigendoms- en auteursrecht voor. Zij dienen op verzoek onmiddellijk te worden teruggezonden en mogen zonder toestemming van de fabrikant / leverancier niet worden doorgegeven aan derden. Monsterartikelen dienen, tenzij anders is overeengekomen, binnen één maand te worden teruggegeven of te worden gekocht.

Speciaal vervaardigde monsterartikelen /proefopstellingen dienen altijd te worden gekocht en zijn van ruil uitgesloten. Speciale vervaardigingen zijn die artikelen, die niet standaard worden geproduceerd of in prijslijsten zijn opgenomen. Speciale kleurstellingen volgens ingezonden kleurpatronen zijn eveneens als speciale product te beschouwen, voor zover geen andere schriftelijke regeling is getroffen. De koper is ervoor aansprakelijk, dat door het gebruik van de ingezonden tekeningen, monsters en soortgelijke hulpmiddelen de rechten van derden niet worden geschonden.

 

15. Plaats van uitvoering en bevoegd gerecht

Plaats van uitvoering van alle diensten en betalingen is de vestigingsplaats van de fabrikant / leverancier. Voor alle rechtsgeschillen is uitsluitend de rechtbank van de vestigingsplaats van de fabrikant / leverancier bevoegd.

Het Nederlandse recht is bij uitsluiting van toepassing.

 

16. Gegevensbescherming

Gegevens met betrekking tot de persoon of onderneming van de koper of derden mogen door de fabrikant / leverancier slechts worden opgeslagen en verwerkt met inachtneming van de voorschriften van de Nederlandse wetgeving omtrent de bescherming van (persoons-)gegevens.

 

17. Slotbepaling

Indien door het gerecht de nietigheid of onwettigheid van afzonderlijke contractuele bepalingen, ook door wetswijzigingen, wordt vastgesteld, wordt hierdoor de geldigheid van de overige leveringsvoorwaarden niet aangetast.

Deze leverings- en betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van Koophandel no. 180 59 695. Of via onze

Website www.wini.nl te raadplegen.

Een ieder die een zakelijke overeenkomst met WINI Kantoordesign sluit wordt geacht kennis te hebben genomen van

de leverings- en betalingsvoorwaarden.

 

* Het plaatsen van een bestelling bij WINI Kantoordesign BV verbindt u automatisch aan onze voorwaarden.

---------------------------------------------------------------------------

WINI BüromöbelRights of use for image and text material

The pictures and texts and their rights of use are property of WINI Büromöbel Georg Schmidt GmbH & Co. KG, Auhagenstr. 79, 31863 Coppenbrügge.

The pictures and texts have been exclusively created for WINI Büromöbel Georg Schmidt GmbH & Co. KG.

As WINI representative you have the possibility to get an unrestricted right of use for the commercial and editorial use of WINI pictures and texts e.g. on websites, in product catalogues, presentations, plannings or the like.

The reproduction of the WINI pictures and/or texts must thereby always be in a direct context with the products of WINI Büromöbel. Please use therefore pictures and texts which you receive from WINI - of whatever type they are - only to the extent explicitly released by WINI Büromöbel. Thus, for example, the release of a reproduction of a picture/text in a flyer does not automatically include the release to place the picture/text on a homepage. In principle WINI pictures and texts may not be passed on to third parties. In exceptional cases you may ask WINI for a special permission. An unauthorized use is forbidden. Pictures may not be modified or their content be falsified. The use of so-called WINI „Highlight motifs“ (pictures from products in an unusual environment like e.–in a stadium, on a building or in a park) needs the prior written permission of WINI. Where appropriate, an utilization fee may become due for the use of those motifs.

Also the use of „People pictures “ needs the prior approval of WINI and is only permitted in special cases.When using WINI pictures and texts you always have to mark them:„Source: WINI Büromöbel“ or „Source: WINI“. Alternatively you may refer to the image source WINI Büromöbel in the Impressum.Coordination and specimen copy:Before any publication one sample/draft/Layout has to be sent to WINI for release – without being asked to do so – and after publication WINI shall receive two corresponding specimen copies.

WINI Büromöbel  Georg Schmidt GmbH & Co. KG
Department Marketing + Kommunikation
Auhagenstraße 79, 31863 Coppenbrügge,
Germany

E-Mail: marketing@wini.de oder info@wini.deIn the event of non-compliance WINI reserves the right of penal consequences.

WINI Büromöbel Coppenbrügge, January 2015